De ontwikkeling van precisielandbouw staat niet stil, steeds vaker doet het zijn intrede op het boerenerf. Er is door veel ondernemers geïnvesteerd in machines met mogelijkheden voor variabele toepassingen, zoals zaaien of bemesten.  Om een goed rendement te kunnen halen uit toepassingen met precisielandbouwtechnieken is de juiste input nodig, en een goede interpretatie van de gegevens. Er komen grote hoeveelheden data beschikbaar uit sensoren, satellieten, drones en bodemscans.

Met de verzamelde data kunt u iets zeggen over de variatie in de bodem en het gewas. Verschillende factoren kunnen hier een rol bij spelen, na analyse van de mogelijke oorzaken is een breed teeltadvies van belang. Agriant BV kan u helpen bij de analyse en het opstellen van een strategisch advies.

Bodemscans

Een bodemscan brengt de structuur in kaart door het meten en berekenen van diverse bodemeigenschappen. Door elektrische geleidbaarheid (EC) meet de bodemscan onder andere het vochtgehalte, het organische stofgehalte, de bodemtextuur, het zoutgehalte en het lutumgehalte. Met de verzamelde data kunnen representatieve locaties worden uitgekozen voor bemonsteren, proefrooien of voor een gewasmeting.

Satellietbeelden

De satellieten die rond de aarde vliegen maken voortdurend foto’s en verzamelen actuele informatie. Door middel van multi spectrale camera’s wordt met nabij-infrarood licht (NIR) de reflectie van zonlicht op de vegetatie gemeten, wat een goede indicatie geeft van bijvoorbeeld de hoeveelheid biomassa.

Data uit werktuigen en machines

Met de komst van NIR-sensoren is het mogelijk om de samenstelling van gras en mais gedurende de oogst te meten. Hierdoor krijgt de veehouder inzicht in de voerkwaliteit. Naast de minirobot, hakselaar, silagewagen of balenpers kan de NIR-sensor ook op de mesttank worden geplaatst, waarmee direct de samenstelling van drijfmest wordt gemeten. Andere voorbeelden van data uit werktuigen en machines zijn bladgroen-, trekkracht- en opbrengstmetingen van een veldspuit, kunstmeststrooier en combine.

Drones

Op het moment dat het bewolkt is – en er dus geen gebruik kan worden gemaakt van satellietbeelden – biedt de inzet van drones uitkomst. Drones kunnen in een korte tijd veel informatie verzamelen op detailniveau waardoor bijvoorbeeld ziekten en groeiachterstanden in het gewas tijdig kunnen worden opgemerkt.

Taakkaarten

Geografische informatiesystemen (GIS) zijn een onmisbaar hulpmiddel om bijvoorbeeld taakkaarten te maken. Hiermee kan de data vertaald worden naar een werkbaar advies. Door gebruik te maken van taakkaarten is het mogelijk de input van (chemische) middelen te beperken door plaats specifiek te spuiten en te bemesten. Ook kunnen er kaarten worden gemaakt om variabel te poten, te zaaien of te planten.

Weerstations

Door het gebruik van weerstations kunnen gewassen worden gemonitord en snel worden ingespeeld op wisselende weersomstandigheden. Met deze weerstations kan op perceelniveau data worden verzameld, waarbij het klimaat wordt gemeten zowel in de bodem als in en boven het gewas. Bovendien kan deze weerdata worden gebruikt om voorspellingen te doen over ziektedruk, bladnat en dauwpunt.

Deze toepassingen zijn een aantal voorbeelden die behoren tot de mogelijkheden binnen precisielandbouw. Ze kunnen u helpen bij het verzamelen van data afkomstig van uw percelen. Daarna zal deze data verwerkt en geïnterpreteerd moeten worden, waarna er een advies met bijbehorende taakkaart uit voort zal vloeien. Met deze taakkaart kunt u uw machine variabel laten werken, mits deze er geschikt voor is.

 Agriant BV helpt en adviseert u hier graag bij!